fbpx
 

Paslaugų teikimo sąlygos

Informuojame, kad mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai (angl. cookies). Tikimės, kad Jums tai tinka. Jeigu ateityje pakeisite nuomonę, galėsite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinti įrašytus slapukus. Slapukai naudojami, kad Jums būtų patogiau:

  • Prisiminti savo nustatymus;
  • Būtų lengviau prisijungti prie savo paskyros;
  • Sugrįžę rastumėte prekes, kurias įsidėjote į krepšelį;
  • Siekiant pagerinti turinį mūsų svetainėje.

Mes visada gerbiame Jūsų privatumą. Jei turite kokių nors klausimų, parašykite mums elektroninį laišką info@createdemotionally.com

Elektroninės parduotuvės createdemotionally.com prekių, dovanų kortelių, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės 

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Rasa Glasaitė, Individualios veiklos kodas 674778

1.2. Createdemotionally.com – elektroninė parduotuvė, internetiniu adresu www.createdemotionally.com

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Createdemotionally, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose createdemotionally.com ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Elektroninės parduotuvės www.createdemotionally.com prekių, dovanų kortelių, kuponų pirkimo ir pardavimo taisyklės“.

1.8. Prekė – visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje createdemotionally.com. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis createdemotionally.com. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu createdemotionally.com susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus createdemotionally.com. Apie taisyklių pakeitimus Pirkėjai, sutikę gauti svetainės naujienlaiškį, informuojami el.laišku. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti createdemotionally.com svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Pirkti prekes createdemotionally.com turi teisę visi asmenys, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes createdemotionally.com, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda kiekvieną kartą atlikdamas prekių pirkimo užsakymą.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. 

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui.

3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo.

3.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 3.1 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo veiksmo (užsakymo pateikimo, prekės įsigijimo) createdemotionally.com

3.5. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paypal, Stripe).

3.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.7. Atsižvelgiant į 3.5. ir 3.6 p., sutikdamas su šiomis taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad Createdemotionally tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

3.8. Pardavėjas gali patvirtinti atskirą dokumentą – Privatumo politiką, skirtą reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis createdemotionally.com. Tokiu atveju Privatumo politikos patvirtinimas bus laikomas šių Taisyklių pakeitimu, kuris įsigalioja šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Patvirtinta Privatumo politika bus neatskiriama Taisyklių sudėtinė dalis, todėl vartojama sąvoka „Taisyklės“ apims ir Privatumo politiką. 

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje Createdemotionally.com gali neregistruoti vartotojai.

4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje createdemotionally.com parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis), kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas, bei paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus saugomi elektroninės parduotuvės createdemotionally.com duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo-pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Pardavėjas mano, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas elektroninės parduotuvės createdemotionally.com duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla. 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje createdemotionally.com šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su createdemotionally.com sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.

5.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų createdemotionally.com funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti createdemotionally.com esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti createdemotionally.com veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 11.4 p. numatytą pristatymo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais.

6.5. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

6.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų asmens duomenų, tenka Pirkėjui.

7.3. Elektroninės parduotuvės createdemotionally.com Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir createdemotionally.com Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos createdemotionally.com numatytos sąlygos.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu (prekės į Kuršių Neriją nepristatomos), vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

8.5. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninės parduotuvės createdemotionally.com įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo kaip analogišką arba kaip panašią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 9 (devynias) darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.

8.6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 9 (devynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos. 

9. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje createdemotionally.com nurodomos eurais su PVM.

9.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. paypal arba stripe

10. Užsakymo anuliavimas

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.3.1 punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

10.2. Tuo atveju, jei išankstinis Pirkėjo mokėjimas už užsakytas prekes buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti, o Pirkėjui per 9 (devynias) darbo dienas grąžinti už prekes sumokėtus pinigus; šiuo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti ir negrąžinti Prekių pristatymo mokesčio.

10.3. Pardavėjas Taisyklių 6.4 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

10.4. Pardavėjas turi teisę netvirtinti užsakymo ar bet kuriuo metu iki jo pristatymo / perdavimo Pirkėjui jį atšaukti, taip pat nutarti ateity nebeparduoti Pirkėjui prekių, jei yra pagrindas spręsti, kad Pirkėjas neatitinka šia Taisyklėmis apibrėžtos Pirkėjo sąvokos, kad prekės yra perkamos ne asmeniniams (galutinio vartojimo) poreikiams, o verslui (perpardavimui, prekių naudojimui teikiant paslaugas ar gaminant kitas prekes ir pan.). Iškilus abejonėms Pardavėjas gali kreiptis į Pirkėją papildomo patvirtinimo dėl Pirkėjo statuso. 

11. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

11.1. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

11.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerių paslaugą:

11.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

11.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių perdavimo netinkamam asmeniui.

11.4.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.5. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą į savitarnos terminalą:

11.5.1. Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti reikiamą savitarnos terminalą ir nurodyti savo tikslius kontaktus;

11.5.2. Užsakytos prekės turi būti atsiimtos ne vėliau nei nurodyta pranešime apie gautas prekes. Jei Pirkėjas laiku neatsiima prekių, tolimesni prekių atsiėmimo reikalai sprendžiami tarp Pirkėjo ir savitarnos terminalo paslaugų teikėjo ir visi papildomi kaštai tenka Pirkėjui;

11.5.3. Pasirinkdamas prekių pristatymą į savitarnos terminalą, Pirkėjas turi apsvarstyti sezoniškumo ir lauko temperatūros įtaką prekėms, todėl rekomenduojama gavus pranešimą apie siuntą, atsiimti prekes kiek įmanoma greičiau. Pardavėjas nėra atsakingas už produkto kokybės pakitimus dėl aplinkos temperatūros (šalčio ar karščio) poveikio tuo metu, kai prekės yra laikomos savitarnos terminaluose iki prekių atsiėmimo.

11.6. Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) atitinka elektroninėje parduotuvėje aiškiai skelbiamą krepšelio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas – pristatymo kaina 0 EUR. Jei Pirkėjas perka daugiau nei vieną prekę, mokama tik už vienos prekės, kurios pristatymas kainuoja brangiausiai, pristatymo kainą.

11.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

11.8. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo, išskyrus, kai susiklosto Taisyklių 6.4 punkte numatytos aplinkybės – tokiu atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

11.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. 

11.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11.11. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už galimus muitinės ir importo mokesčius.

11.12. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

11.13. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.11 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

11.14. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

11.15. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. 

12. Prekių grąžinimas, keitimas

12.1. createdemotionally.com įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

12.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu)

12.3. Teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 12.2 punkte numatyta tvarka.

12.4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:

12.4.1. Pirkėjo pranešimas Pardavėjui apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų;

12.4.2. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

12.4.3. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

12.4.4. prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

12.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

12.4.6. visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.

12.4.7. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

12.4.8. prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui;

12.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

12.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

12.7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 5.3 punkte įtvirtinta teise, pinigai jam grąžinami per 9 (devynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

12.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 12.4.2 – 12.4.7 punktui.

12.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. 

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės createdemotionally.com rubrikoje „Kontaktai“. 

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pirkimo metu pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis createdemotionally.com

14.3. Pirkėjas atsako už pirkimui naudojamų savo duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo duomenis naudoja užsakymo pateikimui createdemotionally.com ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti. 

15.2 Jūsų elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas siųsti priminimo laiškus apie krepšelyje paliktas ir nenupirktas prekes. Jūs galite atsisakyti tokių laiškų paspaudę „unsubscribe“ nuorodą pateiktą tokio laiško pabaigoje. 

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


														 
																				
		
Krepšelis
There are no products in the cart!
Tęsti apsipirkimą